Russian HI-tech fishing

Catching pike on camera Pentax.

Popular Posts